_^CK[X

苅cʑΐ퐬

iZp𗬐{j

@

N l Ng l
(DeNA)
L \tg
oN
IbNX
{n
be yV
2005N 14Ws 1210s 13Us
R
1111s 16Us SQs QSs SPs
P
SQs QRs
P
TPs
2006N 1111s 13Ws
P
18Ss V14s
P
14Us
Q
QSs RRs TPs RRs TPs RRs
2007N 14Xs
P
16Ws 1410s 1211s
P
X14s
P
QQs QQs PRs OSs PQs
P
RPs
2008N 1014s 1310s
P
1310s
P
17Us
P
1410s RPs RPs RPs QQs PRs RPs
2009N 1111s
Q
X15s 15Xs 1014s 1311s PRs PQs
P
RPs PQs
P
PRs QQs
2010N 1212s 15Xs 16Ws X13s
Q
15Xs PRs QPs
P
PRs QQs RPs QQs
2011N 1111s
Q
1410s 1210s
Q
X13s
Q
1212s QQs PRs PRs QQs QQs QQs
2012N T15s
S
1112s
P
1110s
R
V16s
P
1210s
Q
QQs QPs
P
QQs OSs QOs
Q
PRs
2013N 1112s
P
16Vs
P
1014s 1211s
P
1212s RPs QQs PRs RPs ROs
P
OSs
2014N 1113s 1311s 16Ws 1211s
P
1410s PRs QQs PRs QQs QQs PRs
2015N X16s 1312s 1411s 16Xs W15s
Q
PQs PQs ORs ROs QPs ROs
2016N X15s
P
1212s
P
15Xs
P
1411s V18s PQs PQs QPs PQs ORs QPs
2017N 1013s
Q
18Vs 1410s
P
16Xs 1014s
P
QPs PQs QPs QPs QPs PQs
2018N W16s
P
1015s 17Ws 1114s 1015s PQs ORs PPs
P
PQs PQs QPs
2019N 1015s 14Xs
Q
16Ws
P
1014s
P
1312s QPs PPs
P
OQs
P
PQs QPs ORs
2020N W16s 1310s
P
12Xs
R
1410s 13Ws
R
| | | | | |
2021N 13Xs
R
13Ws
S
1411s 14Xs
Q
1212s
P
QPs PQs PQs ROs PQs ROs
2022N 1410s
P
1113s
P
X16s 1312s X14s
Q
QPs PQs ROs ROs QPs PQs
2023N 18Us
P
17Vs
1312s 15Xs
P
15Xs
P
PQs PQs PQs PQs QOs
P
PQs

 


u_^CK[X̃y[Wv\֖߂